שווי רכב בשנת מס 2013

  1. שווי השימוש ברכב

קבוצת מחיר שווי שימוש לחודש

1                                                                                        2,680

2                                                                                        2,910

3                                                                                        3,740

4                                                                                        4,490

5                                                                                        6,210

6                                                                                        8,050

7                                                                                        10,350

אופנוע L3*                                                                          שמונה מאות ותשעים ש"ח

* אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו על 33 כוח סוס

שווי שימוש ברכב  צמוד – המודל הליניארי:

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו:

www.shaam.gov.il/mm-usecar

הפחתת משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי):                        550

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:                            497,090

מדרגות מס הכנסה 2013

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 5,280 10% עד 63,360 10%
מ-5,281 עד 9,010 14% מ-63,361 עד 108,120 14%
מ-9,011 עד 14,000 21% מ-108,121 עד 168,000 21%
מ-14,001 עד 20,000 31% מ-168,001 עד 240,000 31%
מ-20,001 עד 41,830 34% מ-240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
* מס נוסף מעל: 67,630 50% * מס נוסף מעל: 811,560 50%

2.  מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס
עד 20,000 31% עד 240,000 31%
מ-20,001 עד 41,830 34% מ-240,0001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
*מס נוסף מעל: 67,630 50% * מס נוסף מעל: 811,560 50%

מחזור עוסק פטור לשנת 2013

מחזור עוסק פטור לשנת המס 2013 הינו 77,993 ש"ח.

מדריך מס מקיף לסיום שנת מס 2012

כמידי שנה גם השנה אנו מצרפים את מדריך המס המקיף לשנת 2012.

במדריך תמצאו שפע עדכונים וטיפים לקראת סיום שנת מס 2012 ולקראת שנת מס 2013.

בכל שאלה או הבהרה ניתן כמו תמיד לפנות למשרדנו.

מדריך מס 2012

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי

טופס 101 אלקטרוני

בימים אלו רשות המיסים פרסמה את הודעתו של ד"ר חיים גבאי – סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת, מיום 20 בפברואר, 2012, למעבידים הממוכנים ולפקידי השומה (להלן: "הודעת רשות המיסים"), שעיקריה הינם כדלקמן:

1.       תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") קובעת:

"הוכיח מעביד להנחת דעתו של הנציב, כי  הוא מנהל את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעות מיכון, וכי הוא מנהל מעקב ממוכן על השינויים במצבם המשפחתי של עובדיו, על גיל הילדים שבעדם זכאי העובד לנקודת זיכוי ועל הצהרת העובד על עבודת בן זוגו, רשאי הנציב לאשר לו להימנע ממילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה (א) עד (ד) והמעביד ינהג במקום זאת לפי הוראות הנציב".

הנציב קבע בזמנו כללים להפעלת תקנה זו. עפ"י כללים אלו הוצאו אישורים למעבידים.

2.       לפי הודעת רשות המיסים, בהמשך למאמצים הנעשים כל העת על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המיסים מול גורמי חוץ בכלל ומול ציבור המעבידים בפרט, ובהתחשב בעידן זה בו מעבידים רבים עוברים לניהול כח אדם ושכר ממוחשב, קיימת האפשרות להקל על מעבידים בתפעול ומילוי טופס 101 ונספחיו. לפיכך, הוחלט ברשות המיסים לעדכן את הדרישות בהתאם לשינויים שחלו במשק, ולקבוע כללים חדשים שיאפשרו למעבידים שיעמדו בתנאים שייקבעו להפיק את טפסי 101 ונספחיהם בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה 2(א) עד 2(ד) לתקנות. בהתאם לכך, ברוב המקרים מתייתר הצורך במתן פטור ממילוי טופס 101 מדי שנה.

3.       לאור האמור, בהתאם להודעת רשות המיסים:

*        כל האישורים שהוצאו למעבידים בנושא שבנדון תוקפם יפוג בתום שנת המס 2012.

החל מה-1.1.2013 כל המעבידים חייבים לדרוש מעובדיהם מילוי טופסי 101 עפ"י תקנה 2 לתקנות.

*        החל מפרסום מכתב זה לא יאושרו פטורים נוספים ממילוי טופס 101 מידי שנה.

*        הכללים שנקבעו על-ידי הנציב בנושא בטלים ובמקומם יפורסמו כללים חדשים.

מס התשומות בגין הוצאות משפט שהוצאו במסגרת הליך פלילי יותר בניכוי

בפרשת ירון כהן פיננסים בע"מ (ע"ש 1012-10) נדון עניינה של חברה אשר נגדה ונגד מנהלה הוגש כתב אישום, במסגרתו הואשמו השניים במשותף בעבירות בתחום הלבנת ההון. כתב האישום אף כלל אישומים נוספים כנגד מנהל החברה לבדו. בהסדר טעון עם רשויות התביעה הורשעו החברה ומנהלה בשורה של עבירות.

החברה טענה כי הוצאות הייצוג במשפט הפלילי הוצאו בתהליך ייצור הכנסתה ולכן ניתן לקזז את מלוא מס התשומות בגינן. מנהל מע"מ דחה את עמדת החברה מאחר ולעמדתו התרת קיזוז מס התשומות בגין הוצאות משפט בהליך פלילי למי שהורשע במסגרתו נוגדת את תקנת הציבור. כמו כן, הוצאות המשפט הינן הוצאות פרטיות שכן הוצאו בעיקר לצורך הגנה על האינטרסים של מנהל החברה.

בית המשפט קבע כי מס התשומות יותר בניכוי רק בגין הוצאות אשר עומדות בשלושה קריטריונים מצטברים: הראשון – הוצאות שהוצאו עבור ייצוג החברה, וכן הוצאות שהוצאו עבור ייצוג מנהלה אשר ניתן לייחס לחברה עצמה; השני – הוצאות ששימשו לשם קידום מפעלה של החברה או במהלך העסקים הרגיל שלה; השלישי – הוצאות שניתנות לניכוי על פי תקנות הציבור.

ביחס לקריטריון הראשון ציין בית המשפט כי כל אימת שהפעולה בגינן מואשם המנהל נעשו במהלך עסקי החברה, למען שמירת נכסיה או לטובת האינטרסים שלה, הרי שיש להתיר לחברה לנכות את מס התשומות בגין הוצאות המשפט לייצוג המנהל. בהקשר זה נקבע כי מבחן עזר יעיל, אם כי לא הכרחי, הוא האם, ביחס לאישום מסוים, כתב האישום הוגש כנגד החברה במקביל להגשת כתב אישום כנגד מנהלה.

לגבי הקריטריון השלישי קבע בית המשפט כי כאשר מדובר בתשלומים חוקיים שהולדתם בפעילות בלתי חוקית, יש להבחין בין הוצאות עונשיות לבין הוצאות משפט בהליך פלילי. הטעמים לאי התרתן בניכוי של הוצאות עונשיות (כגון: קנס עונשיים) הוא סיכול מטרות הענישה וש"לא יהא חוטא נשכר". ואולם, טעמים אלו אינם מתקיימים ביחס להוצאות משפט בהליך פלילי, שכן בית המשפט הוא הקובע במסגרת אותו הליך האם יוטלו סנקציות על הנאשם או לאו. יתרה מזו, הוצאות לייצוג נאשם בהליך פלילי מקדמות מדיניות בעלת חשיבות ציבורית והיא הזכות לייצוגו בהליך שכזה.

נוכח זאת, נקבע כי התרה בניכוי של הוצאות ייצוג בהליך פלילי, וזאת ללא תלות בשאלת הרשעתו של הנישום בהליך זה, סוג העבירה בה הוא נאשם או היסוד הנפשי שלו, אינה סותרת את תקנת הציבור.

לפיכך קבע בית המשפט כי יש להתיר לחברה את ניכוי מס התשומות בגין הוצאות המשפט שהוצאו עבורה, לרבות אלו שהוצאו עבור מנהלה ויוחסו לה, ואשר שימשו לצורך עסקיה.

אמנם פסק הדין עוסק באפשרות לקזז את מס התשומות בגין הוצאות משפט בהליך פלילי, אך נראה כי מסקנותיו תקפות גם ביחס לניכוי אותן הוצאות גם לעניין מס הכנסה.

חישוב נפרד לא ייערך כשקיימת תלות בין הכנסות של בני זוג

פקודת מס הכנסה קובעת כי יש למסות את הכנסותיהם של בני הזוג בשיטת החישוב המאוחד, אך מאפשרת לבצע חישוב נפרד על הכנסת בן הזוג שאינו רשום הנובעת מיגיעה אישית בעסק, משלח יד או עבודה לרבות ההכנסות שהוגדרו כהכנסה מיגיעה אישית בסעיף 1 לפקודה, ובלבד שהיא באה ממקור הכנסה בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני (להלן: "דרישת אי התלות"). סעיף 66(ד) לפקודה מונה שלוש חזקות עובדתיות בהן יראו במקורות ההכנסה של בני הזוג כמקורות תלויים (להלן: "חזקות התלות") באופן שלא מאפשר להם לתבוע חישוב נפרד.

בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בפרשת קלס (ע"א 900/1) נקבע, כי חזקות התלות המנויות בסעיף 66(ד) לפקודה, הינן חזקות הניתנות לסתירה על ידי הנישום. לפיכך, במידה ואחת מחזקות התלות מתקיימת, רשאי הנישום לבקש חישוב נפרד, אם וככל שהצליח להוכיח כי על אף התקיימות החזקה לא התקיימה בפועל תלות בין מקורות ההכנסה.

לאחרונה, במסגרת פרשת מלכיאלי (ע"א 8297/09) נדרש בית המשפט העליון לשאלת מידת תחולתה של הלכת קלס. נזכיר כי בשנים האחרונות ניתנו מספר פסקי דין של בית המשפט המחוזיים בסוגיה זו אשר לא התוו מדיניות אחידה בעניין.

בית המשפט העליון קבע כי יש לפצל את סעיף 66(ד) לשני חלקים: החלק הראשון נוגע לדרישת אי התלות (יכולת השפעתו של בן הזוג האחד על תנאי העסקתו של בן זוגו השני), והחלק השני נוגע לחזקות התלות. בהתאם לפסק הדין, אמנם חזקות התלות אינן חלוטות והנישום רשאי לסתור אותן, אך אין בכך כדי לייתר את דרישת אי התלות. דרישה זו הינה חלוטה ואין לסטות ממנה. לפיכך, בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג ייערך חישוב מאוחד בלבד, ללא התחשבות בנחיצות המשרה או בנאותות השכר, ואף אם גובה ההכנסה של כל אחד מהם לא נבע משיקולי מס.

בית המשפט מציין כי אין בידיו לחרוג מלשון החוק ולפרשו באופן המתחשב בתכליתו, וזאת אף כי ברור כי במקרה זה הפרשנות כאמור עלולה להכביד על בני הזוג שעובדים, לפגוע בשיוויון ולעיתים אף בעקרון היסוד של גביית מס אמת.

לאור מסקנות פסק הדין נראה כי יקשה מאוד על בני זוג העובדים בעסק בבעלותם לבקש חישוב מס נפרד, שכן משעה שהוכח כי מתקיימת תלות, אין בידיהם לצאת מתחולת החישוב המאוחד. במקרה זה כל שנותר הוא ליהנות מההקלה המוגבלת בסעיף 66(ב) לפקודה (חישוב נפרד עד לסכום של כ-48,960 ₪ בשנת 2012 בהתקיים תנאים מסוימים).

נוסיף, כי לפסק הדין עשויות להיות השלכות לא רק על העתיד אלא גם על השנים הפתוחות. למיטב ידיעתנו, בכוונת הצדדים להגיש בקשה לדיון נוסף. נדאג לעדכנכם במידה ויחולו שינויים כלשהם בעתיד.

תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) – החלה על שנת 2012

1.         רקע

א.      החוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) התשס"ז-2007 (להלן: "החוק"), קובע הטבות שונות לתושבי "אזור קו עימות דרומי" ולמעסיקים תושבי האזור האמור.

"אזור קו עימות דרומי" הוגדר כדלקמן: היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (להלן: "יישובי עוטף עזה"), וכן יישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

ב.       במסגרת הוראת שעה לשנות המס 2007-2009 תוקן סעיף 11 לפקודה, ונוספו בו כל תושבי "אזור קו עימות דרומי" כזכאים לזיכוי ממס בשיעור של 25% מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית עד לתקרה שנקבעה, זאת במקום זיכוי בשיעור של 13% שהיו זכאים לו לפני החקיקה האמורה.

ג.       כהוראת שעה לשנת 2010, נקבע במסגרת תיקון מס' 2 לחוק, כי מי שהיה תושב אזור קו עימות דרומי במשך כל שנת המס 2010, יהיה זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום תקרה שנקבעה לעניין זה, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

בעקבות הוספת היישוב "שדרות" ו"היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה" כיישובים שתושביהם זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 20% כאמור לעיל, נמחקו יישובים אלו מרשימת היישובים שתושביו זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 13%.

ד.       במסגרת תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"א-2011, הוארכה תחולתן של הוראות אלה לשנה נוספת, גם ביחס לשנת 2011.

ה.      לאחרונה תוקן החוק בכך שניתנה אפשרות, באופן קבוע לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת. תחולתו של התיקון האמור לחוק הינו מיום 1.1.2012.

2.         תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) – החלה על שנת 2012

ביום 19 בינואר, 2012 פורסמו ברשומות תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ב-2012, הקובעות כי הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק, יחולו גם בשנת הכספים 2012.

כלומר, התקנות מאריכות את התקופה למתן הטבות במס לתושבי יישובי קו העימות הדרומי כהגדרתם בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 וליישובים נוספים כפי שנקבעו בצו של שר האוצר, בשנה נוספת, גם ביחס לשנת 2012, וזאת על פי הסמכות שהוענקה לשר האוצר להאריך את תקופת ההטבה.

לפיכך, מי שהיה תושב אזור קו עימות דרומי (כמוגדר בחוק ובצו) במשך כל שנת המס 2012, יהיה זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 233,400 ₪ (סכום מעודכן לשנת 2012), בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

דוחות שנתיים בניכויים 126 ו-856 לשנת 2011 – הגשה באופן מקוון עד ה-30.4.2012

הנדון:     דוחות שנתיים בניכויים 126 ו-856 לשנת 2011 – הגשה באופן מקוון עד ה-30.4.2012

1.       דוחות שנתיים 126 ו-856 לשנת 2011

א.             דוחות שנתיים לשנת המס 2011 – הגשה באופן מקוון עד ה-30.4.2012

את דוחות הניכויים יש להגיש באופן מקוון בלבד.

דוח מקוון לעניין זה, הינו דוח ששודר ישירות לשע"מ (למייצגים מקושרים למחשב שע"מ) או שודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, שכתובתו www.mof.gov.il/taxes.

המועד החוקי להגשת הדוחות (856/126) ה"מקוונים" לשנת 2011, הינו עד לתאריך ה-30 לאפריל 2012.

מוקד הניכויים ברשות המיסים אינו מקבל דוחות שנתיים בניכויים (856/126) המוגשים באופן "ידני" (על גבי טפסים) או "ממוכנים" (על גבי דיסקטים או תקליטורים).

בהנחיית רשות המיסים מודגש כי דוח ייחשב כדוח שהוגש רק לאחר העברת טופס ההצהרה חתום על-ידי המעביד/משלם (למעט חתימת מייצג) בהתאם להנחיות ולפרסומים, למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות לקוחות. תאריך הגשת הדוח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה כאמור, במוקד הניכויים.

מודגש כי דוחות שיוגשו שלא בהתאם להנחיות, ייחשבו כאילו לא הוגשו.

יצוין כי המערכת ה"מקוונת" (האינטרנטית) לקליטת הדוחות השנתיים בניכויים לשנת המס 2011 נפתחה לציבור המשתמשים.

ב.       הבהרות ושינויים בדוחות השנתיים לשנת 2011 – הודעת רשות המיסים

רשות המיסים פרסמה הנחייה של ד"ר חיים גבאי, סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת, מיום 20.12.2011 (להלן: "הודעת רשות המיסים מיום 20.12.2011"), שבמסגרתה מובאים השינויים שחלו בדוחות 126 ו-856 לקראת הגשתם לשנת 2011, וכן הבהרות שונות.

הודעת רשות המיסים מיום 20.12.2011 מצורפת כנספח.

2.       דוחות תקופתיים לשנת 2012

במסגרת הודעת רשות המיסים מיום 20.12.2011, מופנית תשומת הלב לכך שבהתאם לסעיף 166(ב1) לפקודה ולהוראת השעה שנחקקה לסעיף זה לשנת 2012, כל מעביד שלו ארבעה עובדים במועד כלשהו בתקופת הדיווח, נדרש להגיש באופן מקוון, דוח כל ארבעה חודשים רצופים על תשלום הכנסת עבודה או תשלום הכנסה חבת ניכוי. הדוח יוגש כפי שיחליט המנהל.

בתקופה הקרובה יפורסמו מבנה הדוח וכללי הדיווח התקופתי.

3.       דוחות שנתיים בניכוי 126 ו-856 – כללי דיווח – תזכורת

א.      הרינו להזכירכם כי בספטמבר, 2010 רשות המיסים פרסמה הנחייה לגבי אופן הדיווח של תשלום שלילי ו/או מצבים אחרים הגורמים לכאורה למס שלילי.

ב.       בהתאם להנחיית רשות המיסים, נדרש שתהיה התאמה שנתית בין חלקי הדוח השנתי (בין רשומות הפרט לבין רשומות הסיכום) וכן התאמה בין הדוח השנתי לדוחות השוטפים (טפסי 102).

ג.       ברצוננו לחזור ולהביר כי במצב בו קיימת אי התאמה הדוחות לא יאושרו, ועקב כך לא יינתנו פטורים מניכוי מס במקור ואישורי ניהול ספרים.

ד.       לאור האמור לעיל, המלצתנו הינה להקפיד על ההתאמות הנדרשות, כמפורט בסעיף 3ב לעיל.

הוראת השעה בדבר אי החלת התקינה החשבונאית החדשה (IFRS) לצרכי מס הוארכה גם לשנות המס 2010-2011

1. בחודש יולי 2006, אושר תקן חשבונאות מס' 29, הקובע כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך והמדווחות על-פי הוראותיו, יערכו את דוחותיהן הכספיים, לגבי שנת הכספים 2008 ואילך, לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (כללי IFRS). כמו כן, מאפשר התקן יישום מוקדם של הכללים לגבי שנת הכספים 2007, וכן מאפשר החלה רצונית של התקן בידי רשויות נוספות.

2. בפברואר 2010 פורסם תיקון מס' 174 לפקודת מס הכנסה, אשר במסגרתו הוספה הוראת שעה (סעיף 87א לפקודה) (להלן: "הוראת השעה"), לפיה בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן 29, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009.

3. בינואר 2011, רשות המסים פרסמה הודעה, לפי ועדה מטעם רשות המסים עמלה, יחד עם נציגי לשכת רואי החשבון, לשכת עורכי הדין ופורום מנהלי הכספים הראשים (CFO), על בחינת השלכות המס הנובעות מכללי הדיווח החשבונאיים החדשים והמלצות הוועדה ישמשו בסיס להצעה לתיקון החקיקה, וכי בכוונתה להמליץ לשר האוצר לפעול לשם הארכת הוראת השעה האמורה גם ביחס לשנת 2010. במסגרת הצעת חוק מטעם הממשלה, הוצע להאריך את תוקף הוראת השעה גם לגבי שנת המס 2010, עד להשלמת הליכי החקיקה ליישום כללי ה-IFRS לצורך דיני המס.

4. לאחר בחינה מעמיקה שנערכה במסגרת ועדה שמינה מנהל רשות המסים, פורסם לאחרונה תזכיר חוק, שבמסגרתו מוצעים מספר תיקונים לפקודה, אשר יהא בהם כדי להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת ועיתויה במקרים שבהם קיימת אי בהירות וכללי ה- IFRS אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל.

5. ביום 12 בינואר, 2012 פורסם ברשומות תיקון לסעיף 87א לפקודה (תיקון מס' 188 לפקודת מס הכנסה), שבמסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה גם לגבי שנות המס 2010 ו-2011.

קרי, לגבי שנות המס 2007-2011 כללי ה- IFRS לא יילקחו בחשבון לצורך קביעת ההכנסה החייבת.

6. להלן דוגמא לסוגיות המתייחסות לתקינה החשבונאית החדשה, שלהן השלכה על דוח ההתאמה לצרכי מס

- פיצויים והטבות לעובדים

- הנפקת מכשירים פיננסים

- חכירת מקרקעין עפ"י חוזי מנהל

- התאמות מנגזרים משובצים

- רישום נכסים/התחייבויות בערכם הנוכחי

- התאמות בגין התחייבויות למדען

- שערוך השקעות קבע לשווי שוק, לרבות שינוי בערך נדל"ן להשקעה

- התאמות שכ"ד מדורג