פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים

ביום 3 במרץ, 2010 פורסם תיקון 175 לפקודת מס הכנסה, שבמסגרתו תוקן סעיף 9 לפקודה, הקובע סוגי הכנסת פטורות ממס, והוסף לו פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים, כדלקמן:

1.נקבע פטור ממס הכנסה בשל מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה.

2. נקבע פטור ממס הכנסה בשל מלגה, עד לתקרה בסך 90,000 ₪, שניתנת לחוקר בתקופת לימודיו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני.

בנוסף תוקן סעיף 4(א) לחוק מס ערך מוסף, ונקע כי מלגה כאמור לא תחויב במס שכר.

לעניין זה:

"מלגה" – מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד פעמי או עתי, בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה1 מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת הלימודים.

לעניין זה תמלוגים בשל שימוש במחקר2 לא ייחשבו מענק, פרס או פטור מתשלום כאמור.

(המשך…)