שמירת מסמכי הנה"ח על גבי מדיה אלקטרונית

שמירת מסמכי הנה"ח על גבי מדיה אלקטרונית

להלן מובאים עיקרי ההוראות הנוגעות לשמירת מערכת החשבונות, לרבות האפשרויות העומדות בפני העסק לשמירת חלקי המערכת.

הגדרות רלבנטיות:

"מערכת החשבונות" של העסק מורכבת "מספרי חשבונות" ו"תיעוד פנים וחוץ" שהעסק חייב בניהולם לפי ההוראות.

כיום ברובו המכריע של העסקים מנוהלת מערכת החשבונות כדלקמן:

1.       "ספרי החשבונות" מנוהלים ב"מערכת חשבונות ממוחשבת" (תוכנת הנה"ח);

2.       "תיעוד פנים" (חשבוניות, חשבוניות מס, קבלות וכיו"ב), מופק מתוך "מערכת חשבונות ממוחשבת";

3.       "תיעוד החוץ" (חשבוניות מס קבלות ומסמכים שהתקבלו מגורמי חוץ, ספקים ורשויות), מגיע עדיין על גבי נייר.

הוראות החוק לעניין שמירת מערכת החשבונות

הוראות ניהול ספרי החשבונות של העסק ודרכי שמירתם מפורטים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ותקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות) התשלו-1976.

הוראות ניהול פנקסים קובעות את נוהלי שמירת מערכת החשבונות ולהלן עיקריהם:

(המשך…)