עוסק פטור מע"מ

כידוע וכפי שפורסם במדריך עוסק פטור או מורשה ישנם עסקים שאינם יכולים להרשם כעוסק פטור.

ברשימה זו נביא את פרשנות מע"מ לגבי רישום עוסק פטור למרות שהוא מופיע לכאורה ברשימת העסקים שאינם יכולים להרשם כעוסק פטור.

בהוראת פרשנות 94\3 מדצמבר 2004 נקבע:

1.כללי

תקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף ( רישום ) התשל"ו-1976, קובעת, כי עוסק הנמנה עם אחת מקבוצות בעלי המקצוע והעיסוק המפורטים בתקנה ירשם כעוסק מורשה, גם אם ע"פ סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא יכול היה להרשם כעוסק פטור.

בתקנת משנה (1) לתקנה האמורה מופרטת רשימה של בעלי מקצועות חופשיים, כגון אגרונום, אדריכל, הנדסאי וכו' ובסיפא שלה נאמר:

"וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים כאמור בלבד".

בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 נקבע, כי כאשר בעלי המקצועות ונותני השרותים המנויים בתקנה ( רשימה סגורה ), שעיקר הכנסתם ממשכורת, גימלה או מקיצבה נותנים שירות לעוסק, מלכ"ר, או למוסד כספי, חובת תשלום המס חלה על מקבל השירות, זולת אם קיבל חשבונית מס מנותן השירות. הוראת פרשנות זו נועדה להבהיר את יחסי הגומלין שבין שתי התקנות האמורות, לאור ההפניה שבתקנה 13 (1) לרשימת נותני השירותים שבתקנה 6א.

2.השאלה המתעוררת הינה כדלקמן:

האם כל נותן שירותים שמנוי בתקנה 6א ואינו נזכר במפורש גם בתקנה 13(1)-לרבות מי שעיקר הכנסתו אינה ממשכורת, גימלה או קיצבה ולרבות מי שנותן שירותים לאנשים פרטיים חייב ברישום כעוסק מורשה מכוח תקנה 13(1), או שמא הוא יכול להרשם כעוסק פטור בהתאם למחזור עסקאותיו.

להלן מספר דוגמאות הממחישות את הבעיה.

א.האם מורה דרך עצמאי, הנותן שירותי הדרכה לתיירים ועיקר הכנסתו אינה ממשכורת ( במסגרת תקנה 6א כלולים הוראה והדרכה ) רשאי להרשם כעוסק פטור ?

ב.האם כתבנית, הנותנת שירות של כתבנות וקצרנות לעוסק אחר, ועיקר הכנסתה אינה ממשכורת, רשאית להרשם כעוסק פטור ?

ג.האם עוסק, שעיסוקו בניית תפאורה והכנתה, הנותן שירות לעוסק, ועיקר הכנסתו אינה ממשכרות, רשאי להירשם כעוסק פטור ?

3.עמדתנו בסוגייה האמורה הינה, כי יש לתת להפניה שבתקנה 13 (1) פרשנות מצמצמת באופן שהיא חלה רק באותם המקרים בהם עיקר הכנסתו של נותן השירות הינה ממשכורת, מגימלה או מקיצבה, והשירות ניתן לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי.

דהיינו, בכל הדוגמאות המובאות הבעיף 2, מעמדו של העוסק לעניין מע"מ יקבע ע"פ מחזור עסקאותיו והוא יוכל להרשם כעוסק פטור אם מחזור עסקאותיו אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 31(3) לחוק.

רק במקרים בהם ע"פ תנאי תקנה 6א החבות בתשלום המס חלה על מקבל השירות -יכול החיוב במע"מ על השירות החל מהשקל הראשון.

4.יחד עם זאת יובהר, כי האמור בהנחיה זו מתייחס רק אל אותם בעלי מקצוע ונותני שירותים המנויים בתקנה 6א, ושאינם מוגדרים  בתקנה 13.

נותני שירותים כגון אגרונום, אדריכל, הנדסאי וכו', המנויים במפורש בתקנה 13(1) ושעיקר הכנסתם אינה ממשכורת, מגימלה או מקיצבה, חייבים להרשם כעוסק מורשה ע"פ כללי תקנה 13 האמורה, ללא קשר לסכום מחזור עסקאותיהם.

לסיכום ניתן להירשם כעוסק פטור למרות שסוג העיסוק מופיע בתקנה 6א וזאת אם עיקר הכנסתך הינה מעסק עצמאי ואינך מנוי במפורש בתקנה 13.

6 תגובות לפוסט "עוסק פטור מע"מ"

 1. מאת Manuel:

  polynomials@belvidere.provision" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу!…

 2. מאת Angel:

  quadrennial@intendants.rebs" rel="nofollow">.…

  thanks for information….

 3. מאת Joel:

  miscalculation@riding.glacier" rel="nofollow">.…

  thanks for information!!…