חישוב נפרד לא ייערך כשקיימת תלות בין הכנסות של בני זוג

פקודת מס הכנסה קובעת כי יש למסות את הכנסותיהם של בני הזוג בשיטת החישוב המאוחד, אך מאפשרת לבצע חישוב נפרד על הכנסת בן הזוג שאינו רשום הנובעת מיגיעה אישית בעסק, משלח יד או עבודה לרבות ההכנסות שהוגדרו כהכנסה מיגיעה אישית בסעיף 1 לפקודה, ובלבד שהיא באה ממקור הכנסה בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני (להלן: "דרישת אי התלות"). סעיף 66(ד) לפקודה מונה שלוש חזקות עובדתיות בהן יראו במקורות ההכנסה של בני הזוג כמקורות תלויים (להלן: "חזקות התלות") באופן שלא מאפשר להם לתבוע חישוב נפרד.

בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בפרשת קלס (ע"א 900/1) נקבע, כי חזקות התלות המנויות בסעיף 66(ד) לפקודה, הינן חזקות הניתנות לסתירה על ידי הנישום. לפיכך, במידה ואחת מחזקות התלות מתקיימת, רשאי הנישום לבקש חישוב נפרד, אם וככל שהצליח להוכיח כי על אף התקיימות החזקה לא התקיימה בפועל תלות בין מקורות ההכנסה.

לאחרונה, במסגרת פרשת מלכיאלי (ע"א 8297/09) נדרש בית המשפט העליון לשאלת מידת תחולתה של הלכת קלס. נזכיר כי בשנים האחרונות ניתנו מספר פסקי דין של בית המשפט המחוזיים בסוגיה זו אשר לא התוו מדיניות אחידה בעניין.

בית המשפט העליון קבע כי יש לפצל את סעיף 66(ד) לשני חלקים: החלק הראשון נוגע לדרישת אי התלות (יכולת השפעתו של בן הזוג האחד על תנאי העסקתו של בן זוגו השני), והחלק השני נוגע לחזקות התלות. בהתאם לפסק הדין, אמנם חזקות התלות אינן חלוטות והנישום רשאי לסתור אותן, אך אין בכך כדי לייתר את דרישת אי התלות. דרישה זו הינה חלוטה ואין לסטות ממנה. לפיכך, בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג ייערך חישוב מאוחד בלבד, ללא התחשבות בנחיצות המשרה או בנאותות השכר, ואף אם גובה ההכנסה של כל אחד מהם לא נבע משיקולי מס.

בית המשפט מציין כי אין בידיו לחרוג מלשון החוק ולפרשו באופן המתחשב בתכליתו, וזאת אף כי ברור כי במקרה זה הפרשנות כאמור עלולה להכביד על בני הזוג שעובדים, לפגוע בשיוויון ולעיתים אף בעקרון היסוד של גביית מס אמת.

לאור מסקנות פסק הדין נראה כי יקשה מאוד על בני זוג העובדים בעסק בבעלותם לבקש חישוב מס נפרד, שכן משעה שהוכח כי מתקיימת תלות, אין בידיהם לצאת מתחולת החישוב המאוחד. במקרה זה כל שנותר הוא ליהנות מההקלה המוגבלת בסעיף 66(ב) לפקודה (חישוב נפרד עד לסכום של כ-48,960 ₪ בשנת 2012 בהתקיים תנאים מסוימים).

נוסיף, כי לפסק הדין עשויות להיות השלכות לא רק על העתיד אלא גם על השנים הפתוחות. למיטב ידיעתנו, בכוונת הצדדים להגיש בקשה לדיון נוסף. נדאג לעדכנכם במידה ויחולו שינויים כלשהם בעתיד.

8 תגובות לפוסט "חישוב נפרד לא ייערך כשקיימת תלות בין הכנסות של בני זוג"

 1. מאת marc:

  shreds@participates.might" rel="nofollow">.…

  спс за инфу….

 2. מאת Ernest:

  aviators@horn.heorot" rel="nofollow">.…

  good!!…

 3. מאת Darren:

  dances@tracts.abstractionists" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу!!…

 4. מאת eric:

  reconstructed@true.comply" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 5. מאת Willie:

  pineapple@sues.updated" rel="nofollow">.…

  спс….