ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי

טופס 101 אלקטרוני

בימים אלו רשות המיסים פרסמה את הודעתו של ד"ר חיים גבאי – סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת, מיום 20 בפברואר, 2012, למעבידים הממוכנים ולפקידי השומה (להלן: "הודעת רשות המיסים"), שעיקריה הינם כדלקמן:

1.       תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") קובעת:

"הוכיח מעביד להנחת דעתו של הנציב, כי  הוא מנהל את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעות מיכון, וכי הוא מנהל מעקב ממוכן על השינויים במצבם המשפחתי של עובדיו, על גיל הילדים שבעדם זכאי העובד לנקודת זיכוי ועל הצהרת העובד על עבודת בן זוגו, רשאי הנציב לאשר לו להימנע ממילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה (א) עד (ד) והמעביד ינהג במקום זאת לפי הוראות הנציב".

הנציב קבע בזמנו כללים להפעלת תקנה זו. עפ"י כללים אלו הוצאו אישורים למעבידים.

2.       לפי הודעת רשות המיסים, בהמשך למאמצים הנעשים כל העת על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המיסים מול גורמי חוץ בכלל ומול ציבור המעבידים בפרט, ובהתחשב בעידן זה בו מעבידים רבים עוברים לניהול כח אדם ושכר ממוחשב, קיימת האפשרות להקל על מעבידים בתפעול ומילוי טופס 101 ונספחיו. לפיכך, הוחלט ברשות המיסים לעדכן את הדרישות בהתאם לשינויים שחלו במשק, ולקבוע כללים חדשים שיאפשרו למעבידים שיעמדו בתנאים שייקבעו להפיק את טפסי 101 ונספחיהם בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה 2(א) עד 2(ד) לתקנות. בהתאם לכך, ברוב המקרים מתייתר הצורך במתן פטור ממילוי טופס 101 מדי שנה.

3.       לאור האמור, בהתאם להודעת רשות המיסים:

*        כל האישורים שהוצאו למעבידים בנושא שבנדון תוקפם יפוג בתום שנת המס 2012.

החל מה-1.1.2013 כל המעבידים חייבים לדרוש מעובדיהם מילוי טופסי 101 עפ"י תקנה 2 לתקנות.

*        החל מפרסום מכתב זה לא יאושרו פטורים נוספים ממילוי טופס 101 מידי שנה.

*        הכללים שנקבעו על-ידי הנציב בנושא בטלים ובמקומם יפורסמו כללים חדשים.

5 תגובות לפוסט "ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי"

 1. מאת Morris:

  bacteria@beaumont.respondents" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 2. מאת Jon:

  episode@meanss.trailers" rel="nofollow">.…

  thanks!…

 3. מאת Fred:

  lanced@divergence.currents" rel="nofollow">.…

  спасибо за инфу….

 4. מאת hugh:

  acceleration@corder.erwin" rel="nofollow">.…

  thank you!!…