הערכות לקראת תום שנת המס 2013

חברות – הערכות לקראת תום שנת המס 2013

שיעורי מס החברות

להלן נתונים על השינויים בשיעורי מס החברות בעשור האחרון:

שנת המס שיעור המס שנת המס שיעור המס
2003 36% 2009 26%
2004 35% 2010 25%
2005 34% 2011 24%
2006 31% 2012 25%
2007 29% 2013 25%
2008 27% 2014 26.5%

החל משנת המס 2010, שיעורי מס אלו הם גם שיעורי המס על רווח הון ריאלי בידי חברות.

ביום 5 באוגוסט 2013 פורסם בספר החוקים 2405 חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014), התשע"ג-2013 ובו תיקון כולל במגוון תחומי מס שונים (להלן: "החוק לשינוי סדרי עדיפויות"). במסגרת התיקון נקבע כי מס החברות יועלה החל משנת 2014 לשיעור של 26.5%.

העלאות המיסים האמורות עשויות לגרום לכאורה לתמריץ להקדמת הכנסות (לרבות הקדמת המועד של מכירת נכסים הוניים) ולדחיית הוצאות כדי ליהנות משיעורי המס המופחתים. עם זאת, קיימים שיקולים נוגדים להקדמת ההכנסות כגון שיקולים תזרימיים של מועד החיוב במס וכן "ערך הזמן של הכסף".

המשך חוזר זה מחולק ל-2 פרקים כדלקמן:

א.      חברות – הערכות לקראת תום שנת המס 2013

ב.       שכירים בעלי שליטה

א.      חברות – הערכות לקראת תום שנת המס 2013

לקראת סוף שנת 2013, הננו מביאים לתשומת לבכם כדלקמן:

1.       ספירת מלאי ליום 31.12.13

ספירה זו צריכה לכלול את כל המלאי שבבעלותכם. יש לבצע רישום מדויק של המלאי לסוגיו, כדלקמן: תאור הפריט, כמות פיזית, יש להשאיר מקום לשני טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר – מחיר הפריט בש"ח ושווי כולל (מספר ביחידות מוכפל במחיר ליחידה). גליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצויין תאריך הספירה ושם העסק. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות. כל רשימה תוחתם ע"י מנהל החברה. נבקשכם לתאם עם משרדנו את מועד ספירת המלאי כדי שמבקר ממשרדנו יהיה נוכח בספירה.

רשימות המלאי מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת הנהלת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס. עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא וחתום.

2.       ספירת קופה ליום 31.12.13

יש לבצע ספירת קופה ליום המאזן, אשר תכלול פרוט של כל יתרות השיקים והמזומנים לאותו יום. יש לפרט את מס' השיק, פרטי הבנק, תאריך פרעון ושם הנותן. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות. כל רשימה תוחתם ע"י מנהל החברה.

3.       דמי ניהול בין גופים קשורים

מידה וחויבו דמי ניהול בין גופים קשורים, חשוב שיהיה הסכם בכתב. יש לוודא כי לא נעשתה חריגה מההסכמים הקשורים לדמי ניהול אלה. יש להמציא עותק מהסכמי הניהול למשרדנו.

4.       השתתפות בהוצאות

מידה וקיים מצב שבו מספר חברות צורכות שירותים משותפים, כגון: טלפון, שרותי ניהול, שכ"ד וכדומה, יש להוציא בסוף השנה חשבונית מס בגין השתתפות בהוצאות, מהחברה נותנת השירותים לחברה המקבלת. זאת, במידה ולא יצאו חשבוניות כאלה במהלך השנה. חשוב לצרף סכמים בין-חברתיים ונייר עבודה לפירוט הקריטריונים להקצאה וחלוקה של ההוצאות המשותפות בין החברות, כפי שנכללו בחשבונית המס.

5.       ריבית יתרות חובה מנהלים ועובדים

אנו מזכירים כי יתרות חובה של מנהלים, של עובדים ושל חברות, שאינן במהלך העסקים הרגיל (למשל מתן הלוואה), חייבות בריבית. לפיכך יש לחשב על יתרות אלה ריבית בשיעור 5.47% שנתי. יש להוציא חשבונית מס בגין הריבית, לרשמה כהכנסה בספרי החברה ולשלם את המע"מ בהתאם, כנדרש על פי החוק.

6.       ריבית על הלוואות בין חברות- סעיף 3(י') לפקודה

ביום 17.9.09 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה מכח סעיף 3(י') הקובע את שיעור הריבית על הלוואות בין חברות. שיעור הריבית בשנת 2013 יהיה לפחות  4.1% לשנה.

7.       הוצאות שניכויין מותר על בסיס מזומן

א.      השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר – קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוחי מנהלים.

ב.       תשלום פיצויים למפוטרים מכספי החברה.

ג.       תשלום פדיון חופשה, דמי הבראה וכיוצא בזה.

ד.       גילום הוצאות המהוות טובת הנאה והניתנות לכלל העובדים, לפי שיעור המס השולי החל על עובדי החברה.

ה.      תשלום בונוס מנהלים והעברת הניכוי במקור בגינו למס הכנסה (ניתן לשלם עד סוף חודש מרץ 2014).

8.       תשלומי מס

 • השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שצריכות להשתלם על חשבון השנה השוטפת (בעיקר בחברה בהפסדים).
 • תשלום יתרת חוב המס עד 31 בינואר 2014 ללא חיוב בהפרשי הצמדה וריבית, או עד תום פברואר 2014 תוך תשלום מחצית הפרשי הצמדה והריבית, או עד תום מארס 2014 תוך תשלום 75% מהפרשי הצמדה והריבית.
 • יש לשקול תשלומי מענקים על מנת להקטין את הרווח (יש לזכור שמנגד צפויה עליה של שיעור מס החברות מ-25% ל-26.5%, שמצמצמת את הכדאיות כאמור). ובכך להקטין את הפרשי ההצמדה וריבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת.
 • התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.
 • התאמת המחזור ודווח כנ"ל לצרכי מס ערך מוסף.

9. טפסי עובדים (טופס 101)

נבקשכם להקפיד ולוודא כי עד לסוף השנה, כל אחד מהעובדים חתום על טופס 101 לשנת 2013, כאשר פרטי העובד רשומים במלואם. יש למלא מחדש טפסי 101 של העובדים, לשנת 2014.

10.     אישורים על ניכוי מס במקור

יש לקבל ולשמור אישורים שנתיים על ניכויי מס במקור שנוכו מהכנסות החברה בשנת 2013, לרבות אישורי בנק על ניכויים במקור מריבית. יש להמציא אישורים מקוריים בלבד.

11.     חוזי שכר דירה

יש לשמור על חוזי שכר דירה תקפים ומעודכנים לשנת 2013 ולהמציאם אלינו במועד העברת החומר לביקורת.

12.     אישור על פטור מניכוי מס במקור משכ"ד

יש לוודא כי ברשותכם אישור על פטור מניכוי מס במקור משכ"ד לשנת 2013. יש לוודא כי קיים אישור תקף לשנת 2014. במידה ולא הומצא פטור מהמשכיר, יש לנכות מס במקור בשיעור של 35% מתשלום שכ"ד. יש לדאוג לקבלת אישורים מעודכנים מהמשכירים. נבקשכם להמציא למשרדנו עותק מאישור זה במועד העברת החומר לביקורת.

13.     פוליסות ביטוח בגין שנת המס 2013

נבקשכם לשמור את פוליסות הביטוח שנעשו בגין שנת 2013, כגון: ביטוח העסק, ביטוח רכב  (במידה ויש), ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות, לשם העברתן אלינו במועד ביקורת הדוחות הכספיים.

14.     שווי שימוש ברכב

ביום 9.11.09 פרסמה רשות המיסים הבהרה בהקשר לקביעת שווי שימוש ברכב צמוד החל משנת 2010 ואילך (להלן שיטת החישוב הליניארית). השיטה תחול על כלי רכב חדשים שיירשמו במשרד הרישוי לראשונה מיום 1.1.2010. שווי השימוש ברכב מחושב בשנת 2013 באופן הבא:

מחיר מחירון מתואם מוכפל בשיעור של 2.48% רכבים שנרכשו לפני 1.1.2010 שווי השימוש יקבע לפי השיטה הקודמת.

15. זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור

על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל זיכוי ממס בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה, כדלקמן:

 • אצל נישום שהוא יחיד – זיכוי מס בשיעור 35%;
 • אצל נישום שהוא חבר בני-אדם – זיכוי מס בשיעור מס החברות (25% בשנת 2013 ו-26.5% בשנת 2014 ואילך).

עד לשנת המס 2008, הזיכוי הותנה בכך, שסכום התרומה המינימלי עלה על 400 ש"ח (להלן: "סכום התרומה המינימלי"), ושהסכום המקסימלי שבגינו יינתן זיכוי לא עלה על 4,208,000 ש"ח (מעודכן לשנת 2008) (להלן: "סכום התקרה") או על 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה, לפי הנמוך מביניהם (להלן ביחד: "תקרת הזיכוי").

סכום תרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס, יזוכה מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי. דהיינו, סכום התרומות ששולם בשנה מסויימת, לא אובד בגלל המגבלה של סכום התקרה או בשל הכנסה חייבת נמוכה מידי (או אפילו הפסד) באותה שנה, וניתן להעבירו לשלוש שנות המס הבאות.

כדי להקל על פעילותם של מוסדות ציבור ולעודד מתן תרומות, נקבעה במסגרת חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או מוסד ציבורי בשנות המס 2009 ו-2010) (הוראת שעה), התש"ע-2009, הוראת שעה לשנות המס 2009 ו-2010 ולפיה סכום התקרה הוגדל ל-7,500,000 ש"ח ול-7,636,000 ש"ח בשנות המס 2009 ו-2010, בהתאמה. כמו כן, הוקטן סכום התרומה המינימלי באותן שנים לסך של 300 ש"ח ו-310 ש"ח בשנות המס 2009 ו-2010, בהתאמה.

הוראת השעה האמורה לא חלה בשנת המס 2011, ועל כן בשנה זו סכום התרומה המינימלי עמד על סך 420 ש"ח, ואילו סכום התקרה עמד על סך 4,351,000 ש"ח.

עדכון סכומי התרומה המינימלית והמקסימלית החל מיום 1 בינואר 2012

בספר החוקים 2379 מיום 7 באוגוסט 2012 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע"ב-2012 (להלן: "תיקון 194"), אשר קבע הוראת קבע ברוח הוראת השעה שחלה בעבר (ראה לעיל), מתוך מטרה לעודד תרומות למוסדות ציבור.

במסגרת תיקון 194 לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מיום 1 בינואר 2012, סכום התרומה המינימלי יופחת לסך של 180 ש"ח, ואילו סכום התקרה יועלה לסך של 9,000,000 ש"ח. סכומים אלו יעודכנו לשיעור עליית המדד בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 120ב לפקודה, בתחילת שנת המס שבה ניתנות התרומות.

סכום התקרה המעודכן לשנת 2013 הינו 9,130,000 ש"ח.

סכומים מרביים לתרומות בשנים קודמות (בגין שנים שניתן לדרוש בגינן זיכוי בדוח המס לשנת 2013 בשל תרומות שלא נוצלו במלואן):

 • שנת המס 2010 – 7,636,000 ש"ח;
 • שנת המס 2011 – 4,351,000 ש"ח;
 • שנת המס 2012 – 9,000,000 ש"ח.

16. חוק הביטוח הלאומי – מיסוי הכנסות פסיביות והכנסות של בעלי מניות בחברה משפחתית

החל משנת 2008 מבוטח שהוא עובד שכיר או עובד עצמאי או עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי, ויש לו הכנסה מהמקורות האחרים בסעיף 2 לפקודה אשר אינה הכנסה מעבודה או כעצמאי, יחויב בדמי ביטוח על הכנסתו האחרת, אף אם היא פחותה ממחצית סך הכנסותיו כשכיר וכעצמאי. ואולם, לא יחויבו בדמי ביטוח הכנסות מסוימות מדיבידנד, מריבית ומדמי שכירות למגורים, כמפורט בחוק הביטוח הלאומי.

עוד קובע התיקון, כי הכנסה מחברה משפחתית, חברה שקופה או מחברת בית, יראו אותה כאילו חולקה בסוף שנת המס לבעלי המניות בה או לחברי החברה לפי העניין והכול בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה במועד האמור, כל זאת ללא קשר למועד חלוקת ההכנסות בפועל.

ב.       שכירים בעלי שליטה

 1. 1. אחזקות בחו"ל

אנו מפנים את תשומת לבכם, שיש לדווח על אחזקות של נכסים בחול (לרבות נדל"ן בחול ומניות של חברות בחול) המוחזקים ע"י החברה ו/או ע"י בעלי המניות. יש לדווח על כל סוגי הנכסים וההכנסות בגינם בחול בשנת 2013. נבקשכם להמציא לנו אישורים בגין הנ"ל בהתאם.

 1. 2. הפקדות לבעלי השליטה

סכומים שיופקדו עד סוף השנה יוכרו בניכוי ובזיכוי, בהתאם, בחישוב חבות המס של בעלי השליטה ויוכרו כהוצאה בחברה. תיקון 190 שתוקפו מינואר 2012, מגדיל משמעותית את סכומי ההפקדה המוכרים לחברה כהוצאה ובכך מתבטל עיוות ארוך שנים בנוגע לזכויות הצבירה הפנסיונית של בעלי השליטה.

על פי התיקון, החל מינואר 2012, חברה רשאית לשלם עבור בעל שליטה את השיעורים הבאים:

 1. למרכיב תגמולים (כולל אכ"ע) – 7.5% מהשכר עד לתקרה של 35,312 לשנה. בעל השליטה חייב להפקיד לפחות 5% מהמשכורת כתשלום מקביל.
 2. למרכיב הפיצויים – עד לתקרה של 12,120 לשנה.
 3. 3. קרן השתלמות לבעלי שליטה

הפקדות לקרן השתלמות שהופקדו בשנת 2013 בגין שכיר בעל שליטה, יוכרו כדלקמן:

4.5%           מהמשכורת עד לתקרת שכר של 188,544 ש"ח – הוצאה מותרת בניכוי לצרכי מס בחברה (הוצאה מירבית 8,484 ש"ח).

1.5%           מהמשכורת כנ"ל – יש לנכות משכר העובד בעל השליטה, כתנאי להכרה בהוצאה.

____

6.0%           מהמשכורת כנ"ל -  סה"כ שיעור ההפקדה בקרן ההשתלמות (הפקדה מירבית – 11,312 ש"ח).

מובהר בזאת, כי הפרשות המעביד מעבר לשיעור של 4.5% ועד לשיעור של 7.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 ש"ח – אומנם לא תותר כהוצאה בידי המעביד, אך לא תיחשב כהכנסה בידי בעל השליטה (מותנה בתשלום מקביל של לפחות שליש על ידי בעל השליטה, כאמור לעיל), וכך ניתן למעשה להעביר כספים מהחברה לבעל השליטה בעלות של שיעור מס החברות בלבד. הפרשה בשיעור העולה על 7.5% תיחשב כהכנסת עבודה של בעל השליטה בעת ההפרשה כאמור בסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה. (בדומה לשכיר שאינו בעל שליטה).

לתשומת לבכם, חל פטור ממס על תשואה של קרן השתלמות הנובעת מהפקדות עד לגובה התקרה, כאמור לעיל.

 1. 4. אובדן כושר עבודה

סכומים שהופקדו בגין אבדן כושר עבודה מותרים בניכוי אצל המשלם עד שיעור של 2.5% מהשכר. אך אם הפקיד המעביד לקופת גמל שיעור העולה על 5% מהתקרה המזכה, ירד הניכוי בגין אבדן כושר עבודה באותו שיעור.

 1. 5. שכר דירה למגורים
 • תקרת שכר דירה פטור למגורים בשנת 2013 – סך של  4,980 ש"ח לחודש.
 • חיוב במס בשיעור 10% – ללא הגבלת תקרה. יחיד הבוחר בחלופה זאת, אינו רשאי לנכות פחת ואינו רשאי לנצל ניכויים, זיכויים ופטורים כלשהם.

6.       דיווח חצי שנתי בגין הכנסות מניירות ערך שלא נוכה מהם מס במקור

סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, קובע חובת דיווח על רווחי הון ותשלום מקדמה, פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה ו/או יחידה בקרן נאמנות שלא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. דיווח כאמור יש לבצע עד ליום 31 ביולי ו-31 בינואר של כל שנה .כל דיווח יכלול את המידע בגין מכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה מס במקור מהם בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח. החובה להגיש דיווח ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ני"ע נסחרים וקרנות נאמנות, ושהבנקים או הברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות ולא ניכו מס במקור מאותם רווחים.

7 תגובות לפוסט "הערכות לקראת תום שנת המס 2013"

 1. מאת Michael:

  slurries@maiden.crows" rel="nofollow">.…

  спасибо за инфу….

 2. מאת ruben:

  declines@harro.cubed" rel="nofollow">.…

  thanks!…

 3. מאת neil:

  helm@ja.grads" rel="nofollow">.…

  спс….

 4. מאת Joel:

  lemonade@sheks.inadequately" rel="nofollow">.…

  благодарствую!…

 5. מאת Theodore:

  vagrant@champion.lifeblood" rel="nofollow">.…

  спс за инфу!!…