פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים

ביום 3 במרץ, 2010 פורסם תיקון 175 לפקודת מס הכנסה, שבמסגרתו תוקן סעיף 9 לפקודה, הקובע סוגי הכנסת פטורות ממס, והוסף לו פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים, כדלקמן:

1.נקבע פטור ממס הכנסה בשל מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה.

2. נקבע פטור ממס הכנסה בשל מלגה, עד לתקרה בסך 90,000 ₪, שניתנת לחוקר בתקופת לימודיו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני.

בנוסף תוקן סעיף 4(א) לחוק מס ערך מוסף, ונקע כי מלגה כאמור לא תחויב במס שכר.

לעניין זה:

"מלגה" – מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד פעמי או עתי, בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה1 מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת הלימודים.

לעניין זה תמלוגים בשל שימוש במחקר2 לא ייחשבו מענק, פרס או פטור מתשלום כאמור.

"תקופת הלימודים"

1)  לגבי סטודנט – תקופת הלימודים של סטודנט שהוגדרה בתקנון המוסד להשכלה גבוהה לגבי סוג הלימודים האמור, ולגבי המנויים להלן, תקופת הלימודים לא תעלה על -

א. לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שני – תקופה של ארבע שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר האמור.

ב. לגבי מי שלומד לתואר אקדמי שלישי – תקופה של שמונה שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר האמור.

2)  לגבי חוקר – תקופת המחקר כפי שהוגדרה על ידי המוסד המחקרי או המכון למחקר תורני, ובלבד שלא תעלה על 12 שנים.

 

"סטודנט" – מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בתחומי הלימודים המתקיימים בו.

"חוקר"- כל אחד מאלה:

1)  מי שמלאו לו 18 שנים והוא משמש חמש שנים לפחות חוקר במכון מחקר תורני ולומד במכון בתחומי פעילותו.

2)  מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי בחוץ לארץ המוכר על ידי משרד החינוך, המשמש חוקר במוסד מחקרי ולומד במוסד המחקרי בתחומי פעילותו.

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – המועצה להשכלה גבוהה).

2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

"מוסד מחקרי" – מוסד ציבורי שמקדם, עורך או מקיים מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בו, ומפרסם מחקרים בפרסומים היוצאים לאור על ידו או בסיוע  או בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, ושאינו מוסד להשכלה גבוהה.

"מכון מחקר תורני" – מוסד ציבורי, שמקדם, עורך או מקיים מחקרים, בתחומי לימודים תורניים, והוא זכאי לתמיכה ממשרד התרבות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.


1 "תמורה" – לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר למתן שירות כלשהו למוסד הלימוד והמחקר או למילוי תפקיד בו.     ולעניין זה, כל אלה לא ייחשבו תמורה:

1) התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר.

2) שימוש במחקר 2.

3) פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר, או בזיקה אליו.

2 "שימוש במחקר" – שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו או בממצאיו של הסטודנט או החוקר, לרבות בדרך של          פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד כאמור במחקר.

 

תגים: , ,

7 תגובות לפוסט "פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים"

 1. מאת James:

  othons@fumbling.unblushing" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу….

 2. מאת Alberto:

  hardy@apparition.fruit" rel="nofollow">.…

  thanks for information!!…

 3. מאת Tyrone:

  drawer@astm.hone" rel="nofollow">.…

  thank you!…

 4. מאת ted:

  pave@foy.desprez" rel="nofollow">.…

  благодарен!!…

 5. מאת jeremy:

  heeled@breathtaking.quakes" rel="nofollow">.…

  good info!!…

 6. מאת glenn:

  luther@methacrylate.disloyal" rel="nofollow">.…

  thanks for information!!…