הוצאות כיבודים

הוצאות כיבוד יותרו ע"פ הכללים הבאים:

מקום העיסוק-מקום שבו מנהל דרך קבע את עיסקו.

הוצאות כיבוד יותרו כדלקמן: 80% מהוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.

מהו כיבוד קל ?

שתיה קרה וחמה, עוגיות וכו' הניתנים לאורח המבקר במקום במקום העסק לצרכים עסקיים.

יש לשים לב שארוחות הניתנות לאורח ( גם ארוחות המכונות "ארוחות עסקיות" ) אינם מותרות בניכוי

לצורך מס.

המקרה היחיד שבו ניתן להכיר בארוחה עסקית כהוצאה מוכרת לצורך מס הינו אירוח של אורח מחו"ל.

כדאי לדעת שעל אף הקביעה הברורה כי80% מהוצאות הכיבוד קל בבית העסק מותרות בניכוי לצורך מס,

עדיין עומדת לפקיד שומה הסמכות לבחון מקרים בהם הוצאות הכיבוד נראות מופרזות.