זיכוי ממס בשל תרומה למוסדות ציבור

זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור – העלאת הסכום המרבי לתרומות

1. הוראות הפקודה קובעות כי אדם שתרם בשנת מס מסוימת לקרן לאומית או למוסד ציבורי, יזוכה מהמס שהוא חייב בו בסכום השווה ל-35% מסכום התרומה אם הוא יחיד, ואם הוא חבר בני אדם – בסכום השווה לשיעור מס החברות כשהוא מוכפל בסכום התרומה, ובלבד שלא יינתן לו זיכוי בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מהכנסתו החייבת או על תקרה הקבועה בסעיף 46 לפקודה, לפי הנמוך שביניהם.

2. סכום התרומה שלא נוצל לצורך זיכוי, יזוכה מהמס (בהתאם להוראות לעיל) בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס כאמור, בשל סכום של תרומות העולה על התקרה לזיכוי, המעודכנת באותה שנה.

3.בימים אלו פורסמה הודעת מס הכנסה (סכום התרומה למוסד ציבורי), התשס"ט-2008, שבמסגרתה עודכן סכום התקרה לתרומות לגבי שנת המס 2008 לסך של 4,208,000 ש"ח  (מסך של 4,013,000 בשנת 2007). הסכום המזערי לתרומות לשנת המס 2008 עודכן לסך של 400 ש"ח  (מסך של 380 ש"ח  בשנת 2007).

4. להלן המחשה:

שנת מס 2008

סכום התרומה: 1,000,000 ש"ח  (1,000,000 < הכנסה חייבת X 30%)

חברה: שיעור מס 27%

זיכוי ממס: 270,000 ש"ח  = 27% X 1,000,000

 יחיד:

 זיכוי ממס: 350,000 ש"ח  = 35% X 1,000,000